Kulttuurilehtipoliittinen vaalikysely 2023

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry toteutti toistamiseen eduskuntavaalien alle lyhyen kyselyn puolueille kulttuurilehtien tukemisen tarpeesta.
Kysely lähetettiin kaikille vuoden 2023 eduskuntavaaleihin ehdokkaita asettaneille puolueille. Eduskuntapuolueista perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit jättivät vastaamatta kyselyyn.

Alla puolueiden vastauksia esitettyihin kysymyksiin:

1. Vuonna 2022 Suomessa kulttuuri- ja mielipidelehdille myönnettiin valtionapua 794 000 € ja sen piiriin kuuluu 49 printtilehteä tai verkkojulkaisua. Ruotsissa vastaava tuki lehdille vuonna 2022 oli noin 2,3 €, ja Norjassa noin 2,7 €. (Vuonna 2021 tuki Suomessa 795 000 € ja vuonna 2020 798 000 €).

Kysymys: Onko puolueenne sitä mieltä, että Suomessa kulttuurilehtien tukea pitäisi a) nostaa, b) säilyttää nykyisellään, c) laskea nykyisestä?

SDP

a. Nostaa

Kulttuurilehdet ovat SDP:n näkökulmasta tärkeitä ja inflaatiokin vaikeuttaa lehtien toimintaedellytyksiä. Meillä on yleinen tavoite vahvistaa kulttuurin rahoitusta prosenttiin valtion budjetista, mikä on ylipäätään edellytys määrärahojen korotuksille. Kulttuurisektorilla on kuitenkin monia muitakin toimijoita, jotka ovat tässä tilanteessa lisärahoituksen tarpeessa. Kulttuurilehtien tuki on osa isompaa kulttuuribudjetin kokonaisuutta, jonka yksityiskohtiin SDP haluaa seuraavassa hallituksessa vaikuttaa.

Kokoomus

Kokoomus pitää tärkeänä, että kulttuurilehtien toimintaa tuetaan. On tärkeää, että rahoitus on pitkäjänteistä ja ennakoitavaa.

Vihreät

a. nostaa

Perustelu: 

Esitämme laadittavaksi kulttuuripoliittista selontekoa, jonka yhteydessä sovitaan kulttuurin rahoituksen kasvu-urasta. Tavoitteenamme on nostaa kulttuurin rahoitus prosenttiin valtion budjetista ja haluamme kohdentaa rahoitusta erityisesti kulttuurin moninaisuuden ja saavutettavuuden vahvistamiseen. Kulttuuri- ja mielipidelehdille maksettava tuki edistää kulttuurin saavutettavuutta.

Keskusta
b. säilyttää nykyisellään

Perustelu:

Monipuolinen kulttuuri- ja mielipidelehtien valikoima vahvistaa yhteiskunnallistaa keskustelua ja suomalaista kansalaisyhteiskuntaa. On tärkeää, että valtio osallistuu omalla panoksellaan lehtien toiminnan tukemiseen. Tulevilla vaalikausilla joudutaan julkista taloutta sopeuttamaan ja tervehdyttämään, jotta suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusta voidaan turvata. Tässä tilanteessa emme voi antaa suuria lupauksia tukien osalta.

RKP
b) säilyttää nykyisellään

Perustelu:

On tärkeää tukea monipuolista mediakenttää. Samalla tiedämme, että mahdollisuudet lisätä valtion menoja tulevat olemaan hyvin rajalliset tulevien vuosien aikana.

Vasemmistoliitto

a) Kulttuurilehtien tukea tulee nostaa.

Medialla on tärkeä rooli kansalaisten tiedonvälittäjänä. Sen vuoksi on tärkeää, että media on moniääninen. Suomessa esimerkiksi lehdistö on kasvavassa määrin keskittynyt, mitä voi pitää ongelmallisena demokraattisen ja moniäänisen tiedonvälityksen näkökulmasta. Kulttuuri- ja mielipidelehdillä on merkittävä asema median moniäänisyyden ja moninaisuuden takaamisessa.

SKP

a) nostaa

Perustelu:

Suomen kommunistisen puolueen mielestä maamme kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien kirjon on lisäännyttävä nykyisen kentän supistumisen sijaan. Lisäksi on tuettava enemmän nykyisten julkaisujen levikin laajentumista myös yksittäisillä lisätuilla, joilla toimintaa voidaan muuttaa monimediaiseksi. Pienilevikkiset lehdet nostavat esille aiheita, jotka eivät päädy valtavirtakeskusteluun. Nykyiset valtionavustukset ovat törkeän pienet, eivätkä ne edistä ihmisten demokraattista oikeutta tiedonsaannin ja sivistyksen toteutumiseen.

****

2. Mediakenttä on voimakkaassa murroksessa ja monien perinteisten medioiden taloudelliset toimintaedellytykset ovat käyneet vaikeammiksi. Samaan aikaan esimerkiksi valeuutiset ovat nousseet yhä voimakkaammaksi ilmiöksi.

Kysymys: Onko valtiolla vastuu varmistaa, että yleisöllä on pääsy mahdollisimman monipuoliseen tiedonvälitykseen?

SDP

Kaupallisen mediakentän rooli sananvapauden turvaamisessa on merkittävä. Kaupallinen media, printti, radio, tv ja muu sähköinen media lisäävät olennaisesti yleisön mahdollisuuksia valita, minkälaisten sisältöjen ääreen se hakeutuu ja minkälaisia viestejä ja uutisia se seuraa. Kotimainen media on kansainvälisten ohjelmatalojen tuottaman tarjonnan puristuksessa ja kovenevassa kilpailutilanteissa. Vaikka kaupallinen media joutuu hakemaan ratkaisuja ensi sijassa markkinaehtoisesti, voi julkinen valta omalla toiminnallaan parantaa esimerkiksi kotimaisen sisältötuotannon ja lehtijakelun toimintaedellytyksiä. SDP:lle on tärkeää, että pidämme huolta median moniäänisyydestä ja monipuolisesta tiedonvälityksestä.

Kokoomus

On myös osaltaan yhteiskunnan tehtävä huolehtia siitä, että ihmiset saavat monipuolista tiedonvälitystä. Eikä pelkästään julkaisutoimintaan liittyen vaan on myös koulutuksen keinoin varmistettava, että yhä useamman medialukutaito vahvistuu ja tätä kautta myös kyky tunnistaa paremmin valeuutisointia.

Vihreät
Kyllä

Perustelu:
Monipuolinen, kriittinen media ja eettinen journalismi sekä hyvän medialukutaidon omaavat kriittiset kansalaiset ovat paras vastavoima valetiedolle. Väärän ja harhaanjohtavan tiedon syntymistä tulee aktiivisesti estää, koska sen laaja leviäminen on turvallisuusuhka yhteiskunnalle ja yksilöille. Tämän uhkan torjumisessa vapaalla ja riippumattomalla medialla on tärkeä rooli. Siksi olemme valmiita edistämään mediatukea monipuolisen ja luotettavan tiedonvälityksen ja journalistisen työn vahvistamiseksi.

Keskusta

Valtiolla on siinä oma vastuunsa.

Perustelu:

Yleisestikin on vahvistettava ihmisten ja koko yhteiskunnan kykyä tunnistaa virheellistä tietoa ja puuttua sen levittämiseen. Siinä on vastuu kaikilla yhteiskunnan toimijoilla – ei vain valtiolla. Etenkin kouluissa ja koulutuksessa tulisi panostaa medialukutaidon kehittämiseen. Luotettava tiedonvälitys sekä vapaa ja moniarvoinen media on parasta puolustusta informaatio- ja hybridivaikuttamista vastaan.

Keskustan vaatimuksesta hallitus toteutti erillisen mediatuen.  Siihen on varattu tämän vuoden lisätalousarviossa 7 miljoonaa euroa. Tuki kohdistuu toimitukselliseen työhön ja sitä tekevien journalistien palkkoihin.  Tavoitteena pitää olla nimenomaan luotettavan tiedon tuottamisen vahvistaminen. Keskusta katsoo, että kokemusten pohjalta voidaan toteuttaa pysyvä mediatuki.

RKP

Kyllä.

Perustelu:

Riippumattoman tiedon saanti on nykymaailmassa tärkeämpää kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Monipuolinen mediakenttä on tärkeä tekijä yhteiskuntamme resilienssin ja vakauden kannalta.

Vasemmistoliitto

Kyllä

Sananvapautta koskevan lainsäädännön on kuljettava käsi kädessä kehittyvien tieto- ja viestintäteknologioiden kanssa. Näemme ongelmana erilaisten ns. valemedioiden, jotka eivät ole toiminnassaan sitoutuneet journalistisen etiikan noudattamiseen, lisääntymiseen.

Sananvapauden toteutumisen kannalta on positiivinen asia, että mediakentällä on runsas määrä erilaisia toimijoita suurten kaupallisten mediatalojen rinnalla. Olennaista on kuitenkin kaikkien toimijoiden sitoutuminen hyvään journalistiseen käytäntöön ja sananvapauden edistämiseen.

Yleisradion lakisääteinen julkinen palvelu on keskeisessä asemassa avoimen, monipuolisen ja luotettavan tiedonvälityksen tarjoamisessa kansalaisille kaikkialla maassa niin radiossa, televisiossa kuin internetissä. Sen tehtäviin kuuluu kansanvallan sekä jokaisen osallistumismahdollisuuksien tukeminen sivistys-, yhdenvertaisuus-, ja tasa-arvonäkökulmat huomioon ottaen. Kansalaisten keskuudessa suurta suosiota ja vankkaa luottamusta nauttivan Yleisradion asema ja rahoitus on turvattava myös tulevaisuudessa.

Tärkeänä sana tiedonvälityksen monipuolisuuden ja yhteiskunnan moniarvoisuuden julkista tukemista ovat myös esimerkiksi Taiteen edistämiskeskuksen jakamat kulttuurilehtien erityisavustukset. Kulttuurilehdet ovat tärkeitä moniäänisen keskustelun paikkoja. Lisäksi niillä on keskeinen merkitys esimerkiksi kirjoittajien ja muiden tieteellisen tai luovan alan toimijoiden ammatillisen kasvun sekä verkostoitumisen kannalta.

Yksilöillä on eroja mahdollisuuksissa toteuttaa sananvapauttaan. Osana demokratian vaalimista yhteiskunnan velvollisuutena on tasata osallistumisen mahdollisuuksia. Sananvapaus kuuluu keskeisiltä osin yhteen kansanvallan ihanteiden kanssa: jokaisella kansalaisella on oltava mahdollisuus omien näkemystensä esittämiseen ja valtaapitävien toiminnan kritisoimiseen. Sananvapauden turvaaminen edellyttää valtiolta yhtä lailla aktiivisia toimia kuin pidättäytymistä sananvapauden rajoittamisesta.

SKP
On.

Perustelu:

Kommunistien mielestä kulttuuri on koko ihmiskunnan yhteistä rikkautta ja tiedonvälityksellä on iso rooli tämän kulttuurin välittäjänä. Mitä kapeammaksi kenttä käy erilaisten tiedonvälittäjien osalta, sitä köyhemmäksi käy koko yhteiskunnan tieto ja kulttuuri. Pienet lehdet eivät voi kuitenkaan kilpailla suurilla mainostuloilla ylläpidettyjen mediatalojen kanssa. Mainostuloja ei juuri ole, joten valtion tuki on välttämätöntä monipuolisen mediakentän elossa pitämiseksi. Pelkillä tilausmaksuilla on vaikeaa kattaa edes nykyisiä paino- ja postituskustannuksia. Varsinkin, kun ne ovat nousseet yhä kiihtyvällä tahdilla viime vuosina.

****

3. Arvonlisäveron kanta, postin hinnankorotukset ja kirjastojen tilaustuki

Lehtitilausten alv-kanta on tällä hetkellä 10 %. EU:n jäsenmaat voivat halutessaan käyttää alennettua tai jopa nollan prosentin arvonlisäverokantaa lehtien verotuksessa. Postin hinnankorotukset sekä paperin kallistuminen ovat ajaneet monet kulttuuri- ja pienlehdet ahtaalle. OKM voi myöntää kirjastoille tilaustukea vähälevikkisten kulttuurilehtien tilaamiseen (tuki v. 2023 143 000 €). Kirjastojen tilaustuen merkitys on suuri paitsi kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien tekijöille, myös yli miljoonalle tällaisten lehtien lukijoille, joille kirjastojen lehtitarjonta mahdollistaa monipuoliset pohditut ja syvällisemmin asioihin paneutuvat sisällöt.

Kysymys: Aikooko puolueenne ajaa esimerkiksi lehtitilausten alv-kannan laskemista, postimaksujen tukea, kirjastojen hankintamäärärahojen nostamista vähälevikkisten lehtien tilaamiseen, tai muita toimia median monimuotoisiuuden turvaamiseksi?

SDP

Alaa tuetaan jo nyt alennetulla alv-kannalla. Alv:n poisto ei varmuudella siirtyisi hintoihin, jolloin lopputuloksena voisi olla ainoastaan verokertymän menetys. Liikenne- ja viestintäministeriössä on parhaillaan valmistelussa määräaikainen mediatuki, joka mahdollistaa mm. paikallislehtien tukemisen. Liikenne- ja viestintäministeriö esitti kevään 2022 kehysriihessä ministeri Harakan asettaman mediatukityöryhmän pohjalta pysyvän mediatuen käyttöönottoa, tämä ei kuitenkaan toteutunut. Mediatuen käyttöönottoa tulisi harkita uudelleen tulevalla hallituskaudella.

Kokoomus

Median monimuotoisuuden turvaamisen näkökulmasta olisi tärkeää, että Suomessa harjoitettaisiin systemaattisemmin mediapolitiikkaa ja tarkasteltaisiin sitä eri sektorirajat ylittäen. Pienillä kulttuuri- ja tiedelehdillä on oma tärkeä paikkansa mediakentässä. On tärkeää luoda lisää positiivisia edellytyksiä sille, että yhä useammin toimintaa voitaisiin harjoittaa markkinalähtöisesti. Lainsäädännössä on myös tunnistettava nykyistä paremmin teknologianeutraliteetin periaate, koska julkaisualustat ja -tavat ovat muuttunee

Vihreät

Kyllä
Perustelu: 

Tavoitteenamme on kehittää ja vahvistaa kirjastojen monipuolista ja korkealaatuista kokoelmatarjontaa edistävää ostotukijärjestelmää. Haluamme huolehtia kirjastojen kokoelmien monimuotoisuudesta: valtion tuen kirjastoille tulee olla riittävä esimerkiksi pienlevikkisten kulttuurituotteiden hankkimiseen ja kirjastoissa tulee olla aineistoa myös muilla kuin kotimaisilla kielillä.

Olemme valmiit tukemaan median ja journalismin toimintaedellytyksiä myös suorilla tuilla. Lisäksi hallituksessa olemme sitoutuneet postilain mukaiseen sanomalehtien jakelutukeen, jonka tarkoituksena on edistää sanomalehtien jakelua alueilla, joilla ei ole kaupallisin ehdoin toteutettua sanomalehtien varhaisjakeluverkkoa.

Rahallisten tukien ohella katsomme, että ministeriörajat ylittävällä mediapolitiikalla voitaisiin huolehtia riippumattoman tiedonvälityksen asemasta sekä median monimuotoisuudesta.

Keskusta

Kuten aiemmassa vastauksessamme todetaan, tulevilla vaalikausilla joudutaan julkista taloutta sopeuttamaan ja tervehdyttämään, jolloin emme voi antaa lupauksia minkään tukien nostamisen osalta. Kirjastojen hankintojen kohdentamisesta päätetään kunnissa ja Keskusta kannustaa niitä huomioimaan kirjastojen aineistojen monipuolisuuden. Tässä valtion taloudellisessa tilanteessa on realistista pyrkiä säilyttämään nykyinen lehtitilausten arvonlisäverokanta. Edellisen kysymyksen vastauksessa mainittu mediatuki on hyvä keino vahvistaa monipuolista ja luotettavaa tiedon tuottamista.

RKP

Median monimuotoisuuden turvaaminen on tärkeää. Tulevan vaalikauden taloudellisten realiteettien vuoksi on kuitenkin vaikea sitoutua konkreettisiin toimenpiteisiin, mutta on selvää, että asiasta on huolehdittava.

Vasemmistoliitto

Pidämme tärkeänä kirjastojen lehtitilausten tukemista ja olemme tätä myös pitäneet esillä. Myös tuen korotus ja postimaksujen tukeminen ovat kannatettavia ajatuksia. Lehdet ovat jo nyt alimmassa alv-kannassa, joten veroetujen huonon kohdentumisen takia emme kannata muutosta tähän. Median monimuotoisuuden kannalta yksi suuri ongelma on keskittyminen ja tämän ehkäisemiseksi tarvitaan kohdistettuja tukia. Olemme valmiita tarkastelemaan myös uusia tukimuotoja.

SKP

Aikoo.

Median monimuotoisuutta voidaan turvata monilla eri keinoilla ja SKP on esittänyt vaatimuksia sen turvaamiseen niin valtiollisella, kuin kunnallisella tasolla. Esimerkiksi valtionyhtiö Postin on lopetettava jatkuvat nostot hintoihin ja palautettava hintataso myös pienemmille postittajille sopivaksi. Valtionyhtiö tekee nyt voittoa kaikkien pienten toimijoiden kustannuksella, joihin myös pienilevikkiset lehdet sisältyvät.

Kunnissa kirjastotoimien rahoitusta on lisättävä ja tätä lisäystä korvamerkittävä lehtisaleihin. Lehtisalit voivat lisätä digitaalisten lukulaitteiden määrää, kunhan ne myös huolehtivat, että digitilauksia tehdään myös pienemmän levikin lehdistä. Kirjastotoimien lisärahoitusta varten kuntien valtionosuuksia on lisättävä.

Muuta:
Suomen kommunistinen puolue valmistelee ja julkaisee tällä puoluekokouskaudella mediapoliittisen ohjelmansa.