Uncategorized

Kultin toimisto kesälomalla

Kultin toimisto kesälomalla 150 150 Kulttilehdet

Tiedote: Pudotus 200 000 eurosta nollaan- kulttuurilehtien saatavuutta heikennetään huomattavasti

Tiedote: Pudotus 200 000 eurosta nollaan- kulttuurilehtien saatavuutta heikennetään huomattavasti 150 150 Kulttilehdet

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry
TIEDOTE 13.12.2017
(muokattu 14.12.2017)

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös olla jakamatta kirjastoille vuonna 2018 kulttuurilehtien ostotukea on Kulttuuri- mielipide ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n mielestä lyhytnäköistä ja vaarantaa kansalaisten alueellisen yhdenvertaisuuden.

Vielä vuonna 2017 kirjastoille jaettiin 183 900 euroa kulttuurilehtien tilaamiseksi. Tuen määrä jopa kasvoi edellisestä vuodesta, koska tarkoituksena oli parantaa kulttuurilehtien alueellisesti tasavertaista saatavuutta yleisissä kirjastoissa.

“Vuonna 2018 tuki aiotaan yllättäen laskea nollaan”, sanoo Kultti ry:n puheenjohtaja Juha Säijälä. “Asiasta ei ole tiedotettu kulttuurilehtiä etukäteen. Kirjastojen ostotuen poisto heijastuu suoraan pienten lehtien levitettävyyteen ja näkyvyyteen”, kommentoi Säijälä.

Kulttuurilehtien ostotuki on opetus- ja kulttuuriministeriön tukimuoto, jolla kirjastot ovat voineet tilata kulttuurilehtiä kansalaisten luettavaksi. Ministeriön mukaan parhaillaan ollaan laatimassa kokonaisselvitystä kulttuurilehdille suunnatusta ostotuesta, eikä selvityksen aikana tukea jaeta lainkaan.

“Puolueeton tiedonvälitys ja moniarvoisuus ovat haastettuina tämän päivän yhteiskunnassa vakavammin kuin pitkään aikaan. Kulttuurilehtien ostotukea ei tule keskeyttää, sillä sen keskeytys vahvistaa tätä suuntausta ja pahimmillaan heikentää kansalaisyhteiskuntaamme ja kansalaisten yhdenvertaista puolueettoman tiedon saatavuutta”, jatkaa Säijälä.

Kultin näkemyksen mukaan kirjastojen ostotuki lisää sekä ilmaiseksi kansalaisille tarjolla olevaa kulttuurilehtitarjontaa että tilausmaksujen kautta näiden lehtien tuottamisen mahdollisuuksia. Se on erityisen hyvin kohdentuva tukimuoto, koska sen ohjatumisesta päättävät kirjastoammattilaiset suoran yleisöpalautteen perusteella. Tämän tukimuodon jäädessä pois kaikkien ikävintä on se, että lehtien ja uusien lukijoiden kohtaaminen ja samalla lehtien lukijamäärät ylipäänsä vähentyvät. Samalla kulttuurilehdille yleensä myönnetty tuki tuottaa vähemmän laajan yleisön saatavilla olevaa tietoa.

“Viranomaisen on toki tärkeää seurata myöntämiensä valtionavustusten käytön tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä arvioida avustusten tarpeellisutta, mutta miksi avustusmittakaavassa suhteellisen pieni, mutta pienlehdille erittäin tärkeä tuki laitetaan jäähylle kokonaiseksi vuodeksi selvityksen ajaksi,” kyseenalaistaa toiminnanjohtaja Rauha Maarno Suomen kirjastoseurasta.

Ostotuki on tarkoitettu vahvistamaan kulttuurista moninaisuutta, tiedonvälityksen monipuolisuutta ja moniarvoisuutta yhteiskunnassa.

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry on riippumattoman journalismin äänitorvi ja noin 200 Suomessa ilmestyvän lehden kattojärjestö. Kultti valvoo lehtien etuja, tarjoaa niille koulutusta ja markkinointiväyliä (mm. Kulttikiska.fi) sekä julkaisee Iso Numero -katukulttuurilehteä.

 

Lisätiedot:
Helinä Ylisirniö, vs. toiminnanjohtaja, Kultti ry 044 210 3445
Rauha Maarno, toiminnanjohtaja, Suomen Kijrastoseura 044 748 1801

**

PRESSMEDDELANDE 13.12.2017

(redigerad 14.12.2017)

 

EN SÄNKNING FRÅN 200 000 EURO TILL NOLL – TILLGÅNGEN TILL KULTURTIDSKRIFTER FÖRSÄMRAS AVSEVÄRT

Undervisnings- och kulturministeriets beslut att inte bevilja biblioteken inköpsstöd för kulturtidskrifter 2018 är kortsiktigt och äventyrar medborgarnas regionala jämställdhet, anser Kultur-, opinions-, och vetenskapstidskrifternas förbund Kultti ry.

Ännu 2017 tilldelades biblioteken 183 900 euro för att beställa in kulturtidskrifter. Stödet till och med höjdes jämfört med året innan, med avsikt att förstärka den regionala jämlikheten i fråga om tillgång till kulturtidskrifter på de allmänna biblioteken.

“2018 kommer stödet plötsligt att sänkas till noll”, säger Kultti ry:s ordförande Juha Säijälä. “Kulturtidskrifterna har inte informerats om saken på förhand. Slopandet av bibliotekens inköpsstöd påverkar direkt de små tidskrifternas spridning och synlighet, kommenterar Säijälä.

Genom inköpsstödet har undervisnings- och kulturministeriet stött bibliotekens prenumerationer på kulturtidskrifter så att deras besökare ska få tillgång till dem. Enligt ministeriet pågår som bäst en helhetsutredning om stödet, och under processens gång kommer inget stöd alls att betalas ut.

“Det är visserligen viktigt att myndigheterna följer upp hur ändamålsenliga och resultatbringande användningen av statliga stöd är, och utvärdera behovet av dem. Men varför väljer man att under utredningens gång helt och hållet lägga på hyllan ett stöd som är jämförelsevis litet ur ett helhetsperspektiv, men som är oerhört viktigt för de små tidskrifterna?”, frågar Rauha Maarno från Finlands biblioteksförening.

Inköpsstödet är avsett att stärka den kulturella mångfalden, mångsidigheten i informationsförmedlingen och pluralismen i samhället.

Kultti anser att inköpsstödet är en utmärkt stödform eftersom den breddar medborgarnas tillgång till kulturstidskrifter avgiftsfritt, men på samma gång förstärker tidskrifternas verksamhetsmöjligheter genom att biblioteken betalar prenumerationsavgifter. Vidare är det en stödform som kanaliseras ovanligt väl, eftersom dess användning avgörs av biblioteksproffs utgående från låntagarnas önskemål.

“Den objektiva informationsspridningen och pluralismen står i dag inför allvarligare hot än på långa tider. Inköpsstödet för kulturtidskrifter bör omedelbart återinföras, eftersom slopandet av det samma endast förstärker den pågående utvecklingen, och i värsta fall försvagar medborgarsamhället och medborgarnas jämlika tillgång till opartisk information”, säger Säijälä.

Kultur-, opinions-, och vetenskapstidskrifternas förbund Kultti ry är ett språkrör för oberoende journalistik och fungerar som takorganisation för kring 200 finländska tidskrifter. Kultti bevakar tidskrifternas intressen och erbjuder utbildning och marknadsföringskanaler (bl.a. kulttikiska.fi), samt ger it gatutidningen Iso Numero.

Mer information:

Helinä Ylisirniö, tf. verksamhetsledare, Kultti ry 044 210 3445
Rauha Maarno, verksamhetsledare, Finlands biblioteksförening 044 748 1801